Sinteza

HOMOPOL P 311;P-311/L - polivinil acetat zaštitni koloid
HOMOPOL P 311;P-311/L

Vrsta i namena

Homopol P-311 je neplastificiran homopolimer , polivinilacetatna emulzija srednjeg
i P-311/L niskog viskoziteta.
Namenjen za proizvodnju lepka u drvnoj, papirnoj industriji, lepaka za parket,
inpregnaciju tekstilnog filca itd.

Emulgator/ zaštitni koloid

Polivinilalkohol

Ovi tehnički podaci (karakteristike) se određuju za svaku šaržu od stane naše laboratorije za
kontrolu kvaliteta.


Specifikacija P 311

Sadržaj suve materije (DIN 53 189 / ISO 1625): 50±1 %
Viskozitet (ISO 2555; 230C) Brookfild-viscometar R 6 RPM 20: 30.000 – 45.000 mPa s
pH (DIN 53 785 /ISO 1148): 4±1

Emulzija P 311

Veličina čestice: 0.3 µm
Min. temper. formiranja filma (MFFT)(DIN 53 787 / ISO2115): 16° C
Gustina (ISO8692): 1.07-1.08 g/cm3
Vreme kvašenja: približno 5 min

Specifikacija P 311/L

Sadržaj suve materije (DIN 53 189 / ISO 1625): 50±1 %
Viskozitet (ISO 2555; 230C) Brookfild-viscometar R 6 RPM 20: 12000 - 25000 mPa s
pH (DIN 53 785 /ISO 1148): 4±1

Emulzija P 311/L

Veličina čestice: 0.3 µm
Min. temper. formiranja filma (MFFT)(DIN 53 787 / ISO2115): 16° C
Gustina (ISO8692): 1.07-1.08 g/cm3
Vreme kvašenja: približno 5 min

Film

Sušenjem se dobija solidan I transparentan film.

Obrada

Pre eventualnog dodatka drugih rastvarača (estra, aromata) za postizanje specifičnih svojstva, preporučujemo preliminarne testove. Da bi se postigla veća stabilnost na niske temperature dodaje se uz intenzivno mešanje etilen glikol ,ali vrlo pažljivo da se izbegne koagulacija. Odlična kompatibilnost sa mineralnim punilima ( gips, kalcijum karbonat,barit itd ) i dodacima na bazi karboksi metal celuloze, polivinil alcohol, obezbeđuju mogućnost bržeg i kvalitetnog miksanja. Razblaživanjem sa vodom menjaju se fizičko-hemijske osobine.

Skladištenje

Homopol P-311;P-311/L ne bi trebalo čuvati duže od 6 meseci pre upotrbe. Ako je moguće, skladistenje treba da bude na ujednačenoj temperature u opsegu od 5-25° C.
Proizvod nesme da smrzne.
Tehnički podaci dobijeni u nasoj laboratoriji za kontrolu kvaliteta mogu da variraju u zavisnosti od vremena skladištenja i mogu otstupiti od navedenog ograničenja.